Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku poskytuje všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni zájemcům ve věku 55 let a výše. Dovoluje jim osvojit si řadu vědomostí, které jsou důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky a umožňuje jim získávat nové poznatky v oborech, které jsou předmětem jejich zájmu. 

Cílem U3V je však nejen uspokojování vzdělávacích potřeb seniorů, ale rovněž potřeb sociálních. Návštěvy přednášek umožňují kontakt s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, otevírají prostor pro navazování nových přátelství a zároveň je vytvářena možnost kvalitního naplnění volného času seniorů.

Přihlášky se podávají na kontaktních místech jednotlivých fakult. Účastník je povinen uhradit zápisné, jehož výši stanovují pro své kurzy jednotlivé fakulty. Účastníci kurzu obdrží po zvládnutí celého cyklu přednášek osvědčení o absolvování.

Univerzita 3. věku je na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava organizovaná na těchto fakultách:

 Hornicko - geologická fakulta

 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 Ekonomická fakulta

 Fakulta bezpečnostního inženýrství

 Fakulta strojní

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava