Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prof. Jan Schenk se narodil 12. 2. 1937 v Karviné. Na VŠB-TUO studoval v letech 1955 - 1960 obor „Důlní měřictví“.

Po ukončení studia nastoupil v roce 1960 na Katedru důlního měřictví jako asistent, později jako odborný asistent.

V r. 1970 bylo prof. Schenkovi na základě prověrek zrušeno členství v KSČ, což mělo za následek pozastavení obhajoby kandidátské práce, v důsledku čehož v r. 1973 odchází z VŠB na Důl Hlubina (OKD) jako vedoucí odboru důlního měřictví a geologie.

V letech 1987 – 1991 pracuje jako vědecký pracovník na VVUÚ v Ostravě-Radvanicích.

V roce 1991 se vrací na Katedru důlního měřictví a geodézie  VŠB-TUO a působí zde jako docent a od r. 1999 jako profesor v oboru: Geodézie a důlní měřictví.

V letech 1991 – 2004 zastával funkci zástupce vedoucího katedry a od r. 2004 do r. 2005 funkci vedoucího katedry.

Jako soudní znalec zpracoval řadu posudků z vlivů dobývání porubů na povrch pro doly OKD.

V pedagogické činnosti působil zejména ve výuce předmětů: Geodézie a důlní měřictví, Vyšší geodézie, Geodetické sítě, Nauce o důlních škodách, Měření pohybů a deformací objektů na poddolovaném území, Vlivů dobývání na důlní díla a povrch. Jako školitel v doktorském studiu vychoval řadu doktorandů.

V provozní  praxi usiloval o modernizaci důlně měřické činnosti s využitím počítačů pro opakující se agendu důlních škod.

Ve vědeckovýzkumné činnosti se podílel na řešení problematiky dobývání v ochranných pilířích svislých jam, při zpřesňování prognózy vlivů poddolování na základě měření – in situ, zpracoval několik software pro výpočty v oblasti poddolování, geodézie a důlního měřictví.

Aktivně  působil  v Radě  Společnosti důlních měřičů a geologů a v odborných  komisích International society for mine surveying (Mezinárodní společnost důlních měřičů).

Je mezinárodně uznávaným odborníkem, o čemž svědčí i udělení ocenění:

  • Szabli honorovej, AGH Krakow (2000),
  • Pamětní medaile akademika Fr. Čechury (2004),
  • Bronzové pamětní medaile udělené TU Košice (2006),
  • Čestného členství ve Společnosti důlních měřičů a geologů (2012).

V roce 2005 odešel do důchodu, i v důchodu spolupracoval s katedrou: jako člen státnicových komisí, oponent bakalářských, magisterských, doktorských a habilitačních prací. Byl činný ve Společnosti důlních měřičů a geologů, kde se účastnil aktivně konferencí. Rovněž byl členem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě.

Prof. Jan Schenk byl váženou a uznávanou autoritou nejen díky svým odborným kvalitám. Charakteristické byly jeho morální a lidské vlastnosti, které prostupovaly všemi oblastmi jeho života a byly příkladem všem: studentům, absolventům, pedagogům i vědeckým pracovníků, které vychoval. Při těchto činnostech a dalších aktivitách vždy projevoval osobní odvahu a charakterovou pevnost.

Pan profesor Schenk zemřel 30. 1. 2022.